Právne služby

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva, rodinného práva a dedičského práva
 • riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
 • právna pomoc a zastúpenie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, majetku alebo iných právach vrátane pomoci pri vymáhaní finančného odškodnenia

Pracovné právo 

 • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv 
 • príprava interných pracovnoprávnych predpisov 
 •  príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov 
 •  zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch 
 • riešenie agendy zodpovednosti zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch

Právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností, a organizačných zložiek
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • Zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra (ORSR)

 • podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra, podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu, podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov
 • podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora, podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • poradenstvo pre partnera verejného sektora
 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • posúdenie konečného užívateľa výhod a povinnosti registrovania  

Konkurzné právo a reštrukturalizácie

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie 
 • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • analyzovanie právnych podmienok pre povolenie reštrukturalizácie, vypracovanie návrhov pre povolenie reštrukturalizácie spolu s celou dokumentáciou

Akvizície nehnuteľností 

 • prevodov nehnuteľností (vypracovávanie zmluvných dokumentov a zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom)
 • nájom pozemkov, budov a nebytových priestorov
 • zriadenie vecných a zabezpečovacích práv
 • zriadenie záložných práv a práv zodpovedajúcich právam vecných bremien
 • zmlúv o výstavbe, zmluvy o nadstavbe

Sporová agenda , arbitráž 

 • právne zastupovanie v konaní pred všeobecnými súdmi vo veciach občianskych, obchodných, pracovných a správnych
 • právne zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi

Správa a vymáhanie vymáhanie pohľadávok

 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 • zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti uplatnenia práva prostredníctvom európskeho platobného rozkazu

Nesporová agenda – zmluvné právo

 • komplexné posúdenie predloženého zmluvného vzťahu, pripomienkovanie zmlúv a podrobná analýza zmlúv 
 • vypracovanie príslušných zmlúv, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane špecifických právnych oblastí ako napríklad zabezpečenia záväzkov a pod.

Právne audity

 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
 • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
 • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami

 Právo neziskových organizácií – tretí sektor

 • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov)
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou

Športové právo

 • právne poradenstvo v oblasti športového práva

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní
 • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
 • právne poradenstvo a príprava podkladov v správnom konaní
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

 Finančné právo a poisťovníctvo

 • právne poradenstvo v oblasti finančného práva, bankovníctva, poistenia a zaistenia, finančného sprostredkovania v oblasti poistenia a zaistenia
 • právne poradenstvo v oblasti právnej úpravy a regulácie podmienok činnosti subjektov pôsobiacich na finančnom trhu v poistnej oblasti
 • ochrana právnych záujmov klientov pri vymáhaní nárokov na poistné plnenia voči poisťovniam vrátane zastupovania v konaní pred súdmi, či inými subjektmi finančného trhu

Právo v oblasti energetiky

 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta