Úvodná stránka

Advokátska kancelária Gallo, s.r.o. má dlhoročnú tradíciu v oblasti poskytovania právnych služieb pre svojich klientov. Naše jednanie sa za každých okolností vyznačuje slušnosťou, odbornosťou a diskrétnosťou. Robíme vždy všetko tak, aby sme čo najlepšie ochránili záujem svojich klientov, čo prináša nielen spokojnosť v oblasti poskytovaných právnych služieb, ale aj dlhodobo dobré vzťahy s klientami.

Právne služby

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva, rodinného práva a dedičského práva
 • riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
 • právna pomoc a zastúpenie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, majetku alebo iných právach vrátane pomoci pri vymáhaní finančného odškodnenia

Pracovné právo 

 • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv 
 • príprava interných pracovnoprávnych predpisov 
 •  príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov 
 •  zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch 
 • riešenie agendy zodpovednosti zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch

Právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností, a organizačných zložiek
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • Zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra (ORSR)

 • podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra, podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu, podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov
 • podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora, podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • poradenstvo pre partnera verejného sektora
 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • posúdenie konečného užívateľa výhod a povinnosti registrovania  

Konkurzné právo a reštrukturalizácie

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie 
 • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • analyzovanie právnych podmienok pre povolenie reštrukturalizácie, vypracovanie návrhov pre povolenie reštrukturalizácie spolu s celou dokumentáciou

Akvizície nehnuteľností 

 • prevodov nehnuteľností (vypracovávanie zmluvných dokumentov a zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom)
 • nájom pozemkov, budov a nebytových priestorov
 • zriadenie vecných a zabezpečovacích práv
 • zriadenie záložných práv a práv zodpovedajúcich právam vecných bremien
 • zmlúv o výstavbe, zmluvy o nadstavbe

Sporová agenda , arbitráž 

 • právne zastupovanie v konaní pred všeobecnými súdmi vo veciach občianskych, obchodných, pracovných a správnych
 • právne zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi

Správa a vymáhanie vymáhanie pohľadávok

 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 • zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti uplatnenia práva prostredníctvom európskeho platobného rozkazu

Nesporová agenda – zmluvné právo

 • komplexné posúdenie predloženého zmluvného vzťahu, pripomienkovanie zmlúv a podrobná analýza zmlúv 
 • vypracovanie príslušných zmlúv, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane špecifických právnych oblastí ako napríklad zabezpečenia záväzkov a pod.

Právne audity

 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
 • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
 • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami

 Právo neziskových organizácií – tretí sektor

 • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov)
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou

Športové právo

 • právne poradenstvo v oblasti športového práva

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní
 • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
 • právne poradenstvo a príprava podkladov v správnom konaní
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

 Finančné právo a poisťovníctvo

 • právne poradenstvo v oblasti finančného práva, bankovníctva, poistenia a zaistenia, finančného sprostredkovania v oblasti poistenia a zaistenia
 • právne poradenstvo v oblasti právnej úpravy a regulácie podmienok činnosti subjektov pôsobiacich na finančnom trhu v poistnej oblasti
 • ochrana právnych záujmov klientov pri vymáhaní nárokov na poistné plnenia voči poisťovniam vrátane zastupovania v konaní pred súdmi, či inými subjektmi finančného trhu

Právo v oblasti energetiky

 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta 

Náš team

JUDr. Michal Gallo                                                        
advokát                                                                          
 
 JUDr. Marína Gallová                                                   
advokátka

Koncipienti
JUDr. Pamela Bendíková

Administratíva
Mgr. Eva Macaláková
Vladimíra Doricová
Alžbeta Mičudová
Andrea Mažariová

                                                          

Politika ochrany osobných údajov

 GDPR

Počas poskytovania právnych služieb a právnej pomoci pre našich klientov prichádza naša advokátska kancelária do styku s množstvom citlivých  osobných údajov, ktorých ochrana a správne nakladanie je pre nás dôležité. Nižšie preto uvádzame spôsob,  akým – Advokátska kancelária Gallo, s.r.o., so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 36715352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  odd.: Sro,  vložka č. 18410/L  ( ďalej už len ako „ Advokátska kancelária“ alebo „ Advokátska kancelária Gallo “) postupuje pri spracúvaní osobných údajov počas poskytovania právnych služieb a poskytovania právnej pomoci a ako zabezpečuje ich ochranu.  

Pri spracúvaní osobných údajov klientov ako aj  dotknutých osôb postupuje Advokátska kancelária Gallo v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) , zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), ako aj zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory , najmä  Kódex správania sa prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi ( link: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/open).

I. Získavanie osobných údajov

Osobné údaje Advokátska kancelária získava najčastejšie priamo od svojich klientov ako dotknutých osôb. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť Advokátskej kancelárie poskytnúť právne poradenstvo riadne a včas alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môže Advokátska kancelária získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
V takom prípade Advokátska kancelária môže získavať osobné údaje aj bez informovania dotknutej osoby  a aj proti jej vôli na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Získanie osobných údajov klientov ( ďalej klient tiež ako aj „dotknutá osoba“ alebo „ dotknuté osoby“)  Advokátskou kanceláriou je nevyhnutné pre:

 • poskytovanie právnych služieb našim klientom a vykonávanie advokátskeho povolania;
 • plnenie rôznych zákonných, stavovských a zmluvných povinnosti; 
 • chránenie oprávnených záujmov našich klientov, dotknutých osôb, iných osôb ako aj záujmov kancelárie

Advokátska kancelária získava spracúvané osobné údaje od dotknutej osoby alebo od iného subjektu. V prípade, ak Advokátska kancelária nezískala osobné údaje od dotknutej osoby, nemá povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

II. Spracovávanie osobných údajov

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, pričom ich spracovanie je zabezpečené spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Osobné údaje Advokátska kancelária získava na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom dbá na ich správnosť a aktualizáciu. Údaje uchováva vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom tieto sú primerané, relevantné a obmedzené práve rozsahom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania.

Advokátska kancelária získava a spracúva osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Advokátska kancelária má pri spracúvaní osobných údajov klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie postavenie prevádzkovateľa. Zastupujúci advokáti vystupujú ako osoby konajúce na základe poverenia Advokátskej kancelárie, v dôsledku čoho majú prístup k osobným údajom dotknutých osôb. Osobné údaje dotknutých osôb môžu spracúvať len na základe pokynov Advokátskej kancelárie s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Advokátska kancelária v súvislosti s poskytovaním právnych služieb spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene Advokátskej kancelárie a vystupujú teda ako spoloční prevádzkovatelia. 

III. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov Advokátskou kanceláriou je:  

1/  poskytovanie právnych služieb 

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti Advokátskej kancelárie ako prevádzkovateľa, ktorá vyplýva predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon o advokácii
 • zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
 • Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „stavovské predpisy SAK“).

2/ poskytovanie iných ako právnych služieb 

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie Gallo ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a ostatné súvisiace právne predpisy.

3/ zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinnosti Advokátskej kancelárie ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon o advokácii
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy SAK
 • Nariadenie GDPR

4/ účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý vyplýva predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
 • Nariadenie GDPR
 • Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

5/ personalistika, mzdy a evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorá vyplýva predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • Zákonník práce
 • Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy SAK
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je Advokátska kancelária oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu  do Advokátskej kancelárie, pričom právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a v prípade neobsadenia pracovnej pozície dotknutou osobou sú osobné údaje zlikvidovane. 

6/ Účtovné a daňové účely 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktoré vyplývajú predovšetkým z osobitných zákonov v oblasti účtovníctva a správy daní. 

7/ štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článok 89 Nariadenia GDPR a súvisiaca legislatíva. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej Advokátska kancelária nemôže poskytovať právne služby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

IV. Sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb Advokátska kancelária sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Aj keď z dôvodu zachovania mlčanlivosti má Advokátska kancelária obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, Advokátska kancelária má zákonnú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu a takisto oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Na základe zmluvnej spolupráce Advokátskej kancelárie pri poskytovaní právnych služieb s advokátmi/advokátskymi kanceláriami, s ktorými má advokátska kancelária Gallo spoločné sídlo kancelárie ( JUDr. Marína Gallová, advokátka ) vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, nakoľko spoločne spracúvame Vaše osobné údaje. Podstatou dohody medzi spoločnými prevádzakovateľmi, je spoločné určenie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov, ako aj určenie zodpovednosti každej zmluvnej strany za plnenie povinností a úloh podľa GDPR. Podľa dohody je Advokátska kancelária Gallo kontaktným miestom pre dotknuté osoby a prevádzkovateľom, ktorý poskytuje dotknutým osobám informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR, ako aj prevádzkovateľom, ktorý prijíma všetky žiadosti dotknutých osôb voči každému spoločnému prevádzkovateľovi. Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi je uzatvorená na dobu neurčitú.

Advokátska kancelária nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Advokátska kancelária Využíva vlastný server NAS na bezpečné ukladanie všetkých dát. Ochrana ukladaných dát ako aj ochrana osobných údajov prebieha v súlade s bezpečnostným projektom informačného systému vypracovaného pre Advokátsku kanceláriu.  

V. Uchovávanie osobných údajov

Advokátska kancelária uchováva osobné údaje dotknutých osôb, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú t.j. 

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Advokátska, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

Pri uchovávaní osobných údajov sa Advokátska kancelária riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.  Dotknutá osoba môže Advokátskej kancelárii kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

VI . Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má v súlade s Legislatívou o ochrane osobných údajov a Zákonom o advokácii právo požadovať od Advokátskej kancelárie prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Advokátska kancelária však toho času Nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ak Advokátka kancelária  spracováva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb dotknuté osoby nemajúprávo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: 

Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Advokátska kancelária je oprávnená zmeniť túto Politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania. Advokátska kancelária prípadnou zmenu tejto Politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a ostatnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zmenu tejto Politiky ochrany osobných údajov Vám oznámime zverejnením jej novej verzie na našej webovej stránke.